NOTARIUSZ

Magdalena

Tobor-Nowińska

ul. Bytomska 156
41-940

Piekary Śląskie

tel.:
32 382 37 60, 602 299 176
fax.:
32 287 37 47
www:
MagdalenaTobor-Nowinska.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn., wt., czw., pt.: 9.00 - 16.00
 • śr.: 12.00 - 18.00

DOKUMENTY

Poniżej podano wymagane dokumenty dla przykładowych aktów notarialnych.
W stosunku do innych czynności o podanie niezbędnych dokumentów należy zwrócić się bezpośrednio do pracowników Kancelarii poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

 • SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI GRUNTU:
 • SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
 • SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
 • TESTAMENT:
 • PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI:
 • AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
 • UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI GRUNTU:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli dokument na podstawie którego aktualny właściciel nabył własność działki; może to być: decyzja, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą nabycia jest: dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe, darowizna, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, nieodpłatne: renta, użytkowanie lub służebność, konieczne jest uzyskanie we właściwym Urzędzie Skarbowym zaświadczenia o uregulowanym podatku lub zgody na zbycie - udzielonych przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, a także o ustanowieniu obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – wydaje je Urząd Gminy/Miasta,
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – wydaje go Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta,
 • w przypadku, gdy działka jest zabudowana konieczny jest wypis z rejestru budynków z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”– wydaje go Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w przypadku zmiany powierzchni nieruchomości i jej granic lub odłączenia części nieruchomości z księgi wieczystej, a przy jej braku ze stanem ujawnionym w tytule własności – wydaje Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta,
 • zaświadczenie o objęciu nieruchomości Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – wydaje Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta,
 • ostateczna decyzja dotycząca podziału nieruchomości (jeśli jej wydanie jest konieczne zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami) - Urząd Gminy/Miasta,
 • mapa z projektem podziału nieruchomości z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli dokument na podstawie którego aktualny właściciel nabył własność działki; może to być: decyzja, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą nabycia jest: dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe, darowizna, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, nieodpłatne: renta, użytkowanie lub służebność, konieczne jest uzyskanie we właściwym Urzędzie Skarbowym zaświadczenia o uregulowanym podatku lub zgody na zbycie - udzielonych przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, a także o ustanowieniu obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – wydaje je Urząd Gminy/Miasta (tylko do umowy sprzedaży) .

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • przydział lub podstawa nabycia (np. umowa lub postanowienie).
 • podstawa nabycia, czyli dokument na podstawie którego aktualny właściciel nabył własność działki; może to być: decyzja, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą nabycia jest: dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe, darowizna, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, nieodpłatne: renta, użytkowanie lub służebność, konieczne jest uzyskanie we właściwym Urzędzie Skarbowym zaświadczenia o uregulowanym podatku lub zgody na zbycie - udzielonych przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 • w przypadku, gdy prawo do lokalu jest objęte księgą wieczystą - numer księgi wieczystej.

TESTAMENT:

 • dane spadkodawcy (dokument tożsamości);
 • dane spadkobierców (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL);
 • ewentualne dane do zapisu (np. nr księgi wieczystej nieruchomości).

Odwołanie testamentu

 • Dane spadkodawcy (dokument tożsamości),
 • data i miejsce oraz numer repertorium sporządzenia odwoływanego aktu – testamentu, ewentualnie dane nowego spadkobiercy (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL).

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane mocodawcy (dokument tożsamości);
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, Pesel, miejsce zamieszkania);
 • opis nieruchomości lub numer księgi wieczystej.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • Protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu spadku

  Oświadczenie w formie aktu notarialnego można złożyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku. Po tym terminie złożenie oświadczenia nie jest konieczne, ponieważ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami spadkobierca dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

  Dokumenty:

  • dowody tożsamości każdego ze stawających w chwili sporządzania aktu;
  • pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone;
  • ASC: skrócony akt zgonu spadkodawcy.

 • Protokół dziedziczenia

  Dokumenty:

  • dowody tożsamości każdego ze stawających w chwili sporządzania aktu;
  • pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone;
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego:
   • skrócony akt zgonu spadkodawcy;
   • skrócone akty stanu cywilnego spadkobierców:
    • akty urodzenia spadkobierców (w przypadku spadkobierców, którzy nie wstąpili w związek małżeński);
    • akty małżeństwa spadkobierców (w przypadku spadkobierców, którzy wstąpili w związek małżeński);
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Miasta (wydział ds. ludności) o numerze PESEL i miejscu zamieszkania spadkodawcy;
  • testament – jeżeli został sporządzony.

 • Akt poświadczenia dziedziczenia

  Dokumenty:

  • dowody tożsamości każdego ze stawających w chwili sporządzania aktu;
  • pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (dokumenty tożsamości).

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie. Należy wziąć pod uwagę, że zarówno Urząd Skarbowy jak i Sąd nie wydają odpisów i zaświadczeń od ręki.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.